Ontruimingsinstallatie

Voor volledig traject van conceptkeuze tot en met certificeren

Beschrijving

De ontruimingsinstallatie is, naast de brandmeldinstallatie, essentieel om personen bij een calamiteit te alarmeren zodat zij tijdig kunnen vluchten. Afhankelijk van de gebruiksfunctie en de hoogte van het gebouw is een specifiek type ontruimingsinstallatie nodig. Op basis van de norm NEN 2575 ontwerpt onze deskundige een projectering voor een slow-whoopinstallatie, een gesprokenwoordinstallatie, een stilalarminstallatie of een combinatie hiervan. Vervolgens begeleiden wij ook het totale proces om tot een gecertificeerde installatie te komen.

Vastgelegde uitgangspunten

In een (concept) programma van eisen leggen wij de uitgangspunten van een ontruimingsinstallatie vast zodat voor iedereen duidelijk is waarop de installatie is gebaseerd. Dit document is voor de uitvoerende partij het uitgangspunt voor de uiteindelijke installatie. Wanneer tijdens de uitvoering wijzigingen ontstaan, bijvoorbeeld door gewijzigde inzichten, moeten we deze aanpassingen vast leggen in een nota van aanpassing. Op die manier zijn de actuele uitgangspunten altijd bekend. De eisende partijen moeten dit programma van eisen ondertekenen. Meestal zijn dit de brandweer en de gebruiker maar het kan ook een verzekeraar zijn.

Dubbele controles

Met dit programma van eisen in de hand controleren wij of alle installaties, signaleringen en sturingen volgens de regels zijn aangebracht. Ook de certificerende instantie controleert dit en zodra alles in orde is krijgt de opdrachtgever een zogeheten 'ja-conclusie': het akkoord dat de installatie op juiste wijze is aangebracht. In onze praktijk hebben wij ruime ervaring met dergelijke projecten in diverse gebruiksfuncties zoals ziekenhuizen, zorgcomplexen, gevangenissen, scholen, kantoren en woongebouwen.

Certificering

Voor certificering is het juist aanbrengen van de installatie en de zogeheten 'ja-conclusie' niet voldoende. Voor certificering moeten meer zaken worden geregeld. Allereerst moeten wij controleren of alle documenten, zoals goedgekeurde tekeningen, een ondertekend programma van eisen, een rapport van oplevering van de installatie en een inspectierapport inclusief 'ja-conclusie' aanwezig zijn. Verder moeten de toegepaste materialen voorzien zijn van een certificaat en moet de installatie op juiste wijze zijn aangebracht. Als dit allemaal het geval is, en er is een getekend onderhoudscontract, dan kunnen we het certificaat opvragen. Om dit certificaat te behouden, moeten periodiek controles plaatsvinden om te zien of de installatie nog steeds volgens de uitgangspunten en op juiste wijze is aangebracht. Als dat het geval is, wordt het certificaat opnieuw afgegeven.

Keuze van Installatie

De keuze van de type installatie is, zoals gezegd, afhankelijk van de gebruiksfunctie en de hoogte van het gebouw. Wij maken voor het ontwerp, volgens de norm, een keuze uit een aantal van de onderstaande type installaties.
Luid alarm type A (gesprokenwoordinstallatie) - Aansturing gebeurt, afhankelijk van de toepassing, door handmelders en/of automatische brandmelders. In elke ruimte moet een geluidsignaal van minimaal 65dB aanwezig is. Naast het geluidsniveau is bij gesproken woord de verstaanbaarheid belangrijk en dus de juiste luidspreker. Na uitvoering meten we in elke ruimte het geluid om aan te tonen dat het geluidsniveau voldoet.
Luid alarm type B (slow-whoopinstallatie) - Aansturing gebeurt, afhankelijk van de toepassing, door handmelders en/of automatische brandmelders. In elke ruimte moet het geluidsignaal minimaal 60dB sterk zijn. Ook hier controleren wij na installatie het geluidniveau om aan te tonen dat deze voldoet.
Stilalarm installatie - Dit is een ontruimingsalarm dat alleen herkenbaar is voor aangewezen personen. Dit kan door attentiepanelen op geselecteerde posities, een codebericht via een omroepinstallatie of een melding op een personenzoekinstallatie aan de geselecteerde personen. Deze personen hebben een vooraf afgesproken tijd om te onderzoeken of de melding terecht is of niet. Indien terecht dan zetten deze personen de ontruiming in gang. Bij toepassing van een codebericht via een omroepinstallatie moet die installatie voldoen aan de eisen van een gesprokenwoordinstallatie. Bij toepassing van een PZI-installatie moeten we via een veldsterktemeting aantonen dat het ontruimingssignaal op de PZI-installatie in alle delen van het gebouw wordt ontvangen.

Aanleg van de installatie

Een juiste aanleg van de installatie is voor de werking essentieel. Zo moet de bekabeling voldoen aan de NEN1010. Ook moet de bekabeling geschikt zijn voor ontruimingsapparatuur en een rode mantel hebben of rood zijn gemerkt. Voor zover de leverancier van ontruimingsapparatuur geen specificaties heeft, moet deze voldoen aan de NEN3607. De bekabeling moet in gesloten buis met open bochten van 50x50mm of kabelgoot en/of ladderbaan worden aangebracht.

Ontruimingspanelen

Ontruimingspanelen helpen de gebruiker en de brandweer om bij een calamiteit het gebouw binnen de vereiste tijd van 30 minuten te ontruimen. Dit kan op verschillende manieren via een paneel worden aangeven. Via een drukknoppenpaneel: met een drukknop geeft men in een deel van een gebouw of in het volledige gebouw een ontruimingssignaal. Via een microfoon: als men een gesprokenwoordinstallatie gebruikt, is het paneel tevens voorzien van een microfoon. Daarmee kan de gebruiker of de brandweer tekst of commando's in het gebouw verspreiden.