Brandmeldinstallatie

Wettelijke eisen en gebruiksfunctie van gebouw zijn bepalend

Beschrijving

Wettelijke eisen en gebruiksfunctie van gebouw zijn bepalend

Een hedendaags gebouw zonder brandmeldinstallatie is bijna niet meer denkbaar. Het doel van een brandmeldinstallatie is om een brand zo vroeg mogelijk te detecteren en alarm te slaan, zodat gebruikers snel worden gewaarschuwd. Een doormelding naar brandweer of alarmcentrale, wanneer niemand in het gebouw aanwezig is, zorgt dat de hulpdiensten worden gealarmeerd. Kiest u voor de aanleg van een brandmeldinstallatie, dan is het cruciaal om de juiste installatie te selecteren die aan alle wettelijke eisen voldoet. Alleen dan bent u bij een calamiteit verzekert van een gegarandeerde werking en een probleemloze afhandeling van eventuele gevolgschade.

Elke brandmeldinstallatie wordt bepaald door de wet- en regelgeving, de gebruiksfunctie en de hoogte van het gebouw. Voor grotere gebouwen zijn verschillende type installaties mogelijk die allemaal aan de norm NEN 2535 moeten voldoen. Voor standalone melders, die vooral bij woonfuncties worden toegepast, geldt de norm NEN 2555.

Voortraject en installatie

In het voortraject kan Halmos als projecteringsdeskundige een (concept) programma van eisen met bijbehorende projectering van de brandmeldinstallatie opstellen. Dit PvE bevat alle uitgangspunten voor de installatie, eventueel met een nota van aanpassing, en wordt ondertekend door de eisende partijen. Vaak zijn dit de brandweer en de eigenaar, maar dat kan ook de verzekeraar zijn. Tijdens de uitvoering controleren wij de installatie op een juiste aanleg en of de definitieve projectie van de brandmeldinstallatie voldoet. Vooruitlopend op de inspectie verzorgen wij een test waarmee we controleren of de diverse sturingen correct functioneren, zodat de uiteindelijke certificering van de brandmeldinstallatie probleemloos kan plaatsvinden. Klopt de installatie, dan geven wij via een zogeheten 'Ja-conclusie' ons akkoord.

Certificering

Voor certificering is niet alleen het juist installeren van het systeem van belang. Ook het op orde brengen van allerlei procedures is essentieel. Diverse documenten zoals tekeningen, programma van eisen, een rapport van oplevering van de installatie en een inspectierapport inclusief 'ja-conclusie' moeten aanwezig zijn. Ook moeten de toegepaste materialen voorzien zijn van een certificaat en moet de installatie op juiste wijze zijn aangebracht. Als al deze gegevens er zijn en er is een getekend onderhoudscontract dan kan men het certificaat opvragen. Om het certificaat te behouden, moeten periodieke controles uitwijzen of de installatie nog volgens de uitgangspunten en op juiste wijze functioneert. Pas dan wordt het certificaat opnieuw afgegeven. Halmos begeleidt haar opdrachtgevers in al deze fasen van het ontwerp, de realisatie, de certificering én instandhouding van een brandmeldinstallatie.

Mogelijkheden en keuzes

De mogelijkheden en keuze bij de selectie en opbouw van een brandmeldinstallatie zijn groot en dat betekent dat de ontwerper ruime kennis en ervaring moet hebben van gebruiksfuncties en gebouwtypes. Door de bij ons aanwezige kennis en ervaring kunnen wij in elk project de vele mogelijkheden onderzoeken en op basis daarvan de juiste selectie maken. De belangrijkste opties die we onderzoeken zijn:

  • Volledige detectie
  • Gedeeltelijke detectie
  • Ruimtebewaking in relatie tot vluchten
  • Ruimtebewaking van specifieke ruimtes
  • Objectbewaking
  • Niet-automatische bewaking
  • Aanleg van de installatie
  • Melders
  • Sturingen door de brandmeldinstallatie
  • Brandmeldpanelen